Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

62 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết