Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

23 nước, 2 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết