Kienngon 1312 -10
Ceo111 1440 +10

Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

33 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ