Kiểu: Cờ úp, 12/1/2017

109 nước, 16 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ