hungrom 1461 +12
Nguyenhoag 1365 -12

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

62 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua