Kiểu: Cờ tướng, 27/3/2020

52 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết