Kounle 1279 -11

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

8 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ