Khokhao 1345 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 7 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua