Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

16 nước, 1 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua