kor2018 1302 -23
Minghua 1141 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ