1234321 1478 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

33 nước, 4 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ