Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

96 nước, 11 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua