Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 2 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua