Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 6 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ