Hao20 1535 +14
letriduong 1498 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua