Finaly 1587 +9
cuccu 1431 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua