thanhghien 1634 -26
normal 1361 +26

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ