Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ