Tk79ltk 1363 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

22 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết