phat2018 1443 +14
Saigon4 1400 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

28 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua