phongdt 1376 -16
Hungono 1379 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết