ongphon 1398 -14
chimblue 1434 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

99 nước, 17 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết