Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 10 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ