Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 4 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua