Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

10 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ