Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết