Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua