Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 3 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết