normal 1387 +15
khongsoai 1367 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua