Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua