Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ