Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ