Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

21 nước, 1 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết