Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

2 nước, 0 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ