letriduong 1484 +19
Hao20 1549 -19

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

36 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết