Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua