Finaly 1596 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

25 nước, 1 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết