Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

108 nước, 9 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ