Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

33 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua