Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết