Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

40 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua