Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ