Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

23 nước, 3 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ