Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

34 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ