Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

141 nước, 15 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua