ongphon 1441 +18
vualove 1485 -18

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

50 nước, 3 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết