DUYDUNG 1417 -12
1234321 1498 +12

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

23 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua