Hoanv 1336 -16
0962799319 1326 +16

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

89 nước, 15 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua