hamtc2003 1534 -20
theky2020 1446 +20

Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

103 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết