Kiểu: Cờ úp, 27/3/2020

62 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ